0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm Luật Giao dịch điện tử

Luật sư Dragon – Văn bản quy phạm Luật Giao dịch điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
209/2010/TT-BTC 20/12/2010 Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
180/2010/TT-BTC 10/11/2010 Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
50/2009/TT-BTC 16/03/2009 Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
78/2008/TT-BTC 15/09/2008 Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
1/2008/QĐ-BTC 04/01/2008 Ban hành Quy chế công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải quan
35/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
27/2007/NĐ-CP 23/02/2007 Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
26/2007/NĐ-CP 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
51/2005/QH11 09/12/2005 Luật Giao dịch điện tử

Công ty luật Dragon