0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp quy Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật sư tư vấn Công ty luật Dragon – Văn bản pháp quy Luật Nghĩa vụ quân sự

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/2007/CT-UBND 26/12/2007 Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008.
122/2006/NĐ-CP 26/10/2006 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
43/2005/QH11 24/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
83/2001/NĐ-CP 09/11/2001 Nghị định về đăng ký nghĩa vụ quân sự
3/QĐ-UB 19/03/2001 Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên V/v kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
1/2001/CT-UB 06/02/2001 V/v triển khai thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2001.
190/CP 24/12/1994 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự về chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sĩ
35/L/CTN 05/07/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
13/TT-LB 01/01/1992 Thông tư quy định việc khám sức khoẻ, kiểm tra sức khoẻ, tiêu chuẩn sức khoẻ và giám định sức khoẻ để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự
46/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
48/HĐBT 01/01/1983 Nghị định ban hành Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự
183/HĐBT 02/11/1982 Quyết định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội
82/HĐBT 06/05/1982 Nghị định ban hành bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên
6/LCT/HĐNN7 10/01/1982 Luật Nghĩa vụ quân sự
57/HĐBT 01/01/1982 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự
45/LCT 25/04/1965 Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
50/LCT 10/11/1962 Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
11/SL 28/04/1960 Luật Nghĩa vụ quân sự
106/SL 15/06/1950 Sắc lệnh định việc trừng trị những tội làm chậm trễ hay ngăn trở việc thi hành nghĩa vụ quân sự và lệnh tòng quân
126/ 04/11/1949 Sắc lệnh đặt nghĩa vụ quân sự cho tất cả công dân Việt nam từ 18 đến 45 tuổi (đàn ông)

Văn phòng luật sư Dragon