0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp quy về Luật Khiếu nại và tố cáo

Luật sư Công ty luật Dragon – Văn bản pháp quy về Luật Khiếu nại và tố cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 58/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
04/2010/TT-TTCP 26/08/2010 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/08/2010 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nai, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
22/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
6/2008/TT-BLĐTBXH 07/05/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ – CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
14/2008/TTLT/BTC-BTNMT 31/01/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
136/2006/NĐ-CP 14/11/2006 Nghị định của Chính phủ số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo.
26/2004/QH11 15/06/2004 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 26/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
Thủ tục giải quyết khiếu nại và tố cáo trong lĩnh vực thuế

Văn phòng luật sư Dragon