0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông báo của Đoàn Luật sư Hà Nội về công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử HĐND

Ngày  07 tháng 03 năm 2016, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 82/CV- ĐLSHN gửi các tổ chức hành nghề luật trực thuộc trong địa bàn thành phố Hà Nội, về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo nội dung sau:

– Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến các quy định về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật khác liên quan tới lĩnh vực bầu cử;

– Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện một cách thiết thực, phong phú và linh hoạt phù hợp với từng địa bàn;

– Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để đăng tải và cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các tin tức thời sự phản ánh về cuộc bầu cử trên toàn quốc.

Thời gian tổ chức từ ngày 10/03/2016 đến hết ngày 22/5/2016.

Ba chủ nhiệm đề nghị các Tổ chức hành nghề, các luật sư thành viên quan tâm hưởng ứng và gửi văn bản báo cáo kết quả đợt tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử về Văn phòng Đoàn Luật sư để tổng hợp báo cáo Ban chủ nhiệm.

Đây là văn bản chỉ đạo kịp thời của Ban Chủ nhiệm đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trong công tác chính trị, đánh giá và nhận thức rõ về vai trò của các tổ chức hành nghề luật cũng như các luật sư, chuyên viên, nhân viên trong việc thực hiện quyền dân chủ của mình trong công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Văn phòng luật sư Dragon