0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông báo cho các Luật sư về chuẩn bị công tác Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Hà Nội nhiệm kỳ X

Kính gửi:  Các Tổ chức hành nghề luật sư

Ngày 10/8/2020, Đoàn luật sư TP. Hà Nội đã phát hành Thông báo số 319/TB-BCNĐLS về việc đăng ký đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư TP. Hà Nội nhiệm kỳ X (2020-2025), dự kiến tổ chức vào các ngày 17 và 18/10/2020 đến hết ngày 25/8/2020, đã có gần 400 luật sư đăng ký tham dự Đại hội.

Để đảm bảo số lượng đại biểu tham dự Đại hội theo đúng quy định, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hà Nội gia hạn thông báo để các Tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên chưa đăng ký đại biểu tiếp tục bổ sung đại biểu tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

  1. Đại biểu chính thức:Trưởng Văn phòng luật sư/Giám đốc Công ty luật hoặc luật sư thành viên được Tổ chức hành nghề, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân lựa chọn cử đi dự Đại hội (có đăng ký) đã hoàn thành nghĩa vụ đóng phí thành viên đến hết tháng 6/2020, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
  2. Đại biểu dự khuyết: Các Tổ chức hành nghề Luật sư có thể cử đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức khi vắng mặt không dự Đại hội. (Tiêu chuẩn của đại biểu dự khuyết được áp dụng như đại biểu chính thức).

Cách thức cử đại biểu: TCHNLS có từ 08 đến 10 luật sư được cử 02 đại biểu, từ 11 đến 15 luật sư được cử 03 đại biểu và trên 15 luật sư được cử 04 đại biểu. Các luật sư có mặt tại Đại hội đại biểu Đoàn luật sư nhiệm kỳ X được ứng cử, đề cử vào danh sách bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III theo tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. (Đối với các TCHNLS được đăng ký 02 đại biểu trở lên phải lập danh sách các luật sư thành viên đang hoạt động tại tổ chức mình để Ban Tổ chức có cơ sở rà soát tỷ lệ đại biểu cử theo mẫu đính kèm).

Để đảm bảo quyền lợi của đại biểu và góp phần vào sự thành công của Đại hội, Ban Chủ nhiệm yêu cầu các TCHNLS và luật sư thành viên gửi danh sách đăng ký đại biểu về Văn phòng Đoàn theo địa chỉ: (tầng 19, tòa nhà văn phòng, số 713 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hoặc qua email của Luật sư Hà Nội.

Thời hạn đăng ký đại biểu trước ngày 06/9/2020.

Trân trọng!

Phom mẫu đăng ký Luật sư Hà Nội

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

——–o0o——–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày 19 tháng 08  năm 2020

Kính gửi: Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

           Thực hiện theo Thông báo 319/TB-BCNĐLS ngày 10/8/2020 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về việc Đăng ký đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP Hà Nội (nhiệm kì 2020-2025).

Công ty Luật TNHH DRAGON kính gửi danh sách đại biểu tham dự Đại hội. Cụ thể:

STT Họ tên Ngày sinh Số thẻ LS Chức danh
1 Luật sư Nguyễn Minh Long 27/05/1976 1992/LS Giám đốc Công ty Luật TNHH DRAGON

Tổng số: 01 đại biểu chính thức.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY LUẬT TNHH DRAGON