0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

thông tư

Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định 16 mẫu văn bản quan trọng trong hoạt động của các hội, hiệp hội,…

Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định 16 mẫu văn bản quan trọng trong hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn - Đơn đề nghị thành lập hội - Mẫu điều lệ hội - Mẫu báo cáo hoạt động hội - Đơn xin gia nhập hội Các mẫu văn bản dùng cho hoạt động…

Nghị định số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Luật sư Hà Nội - Theo yêu cầu kiện toàn tổ chức Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XIII, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.…

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ…

BỘ CÔNG AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phóc ******* Số:  01/2007/TT-BCA-C11 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG…

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trợ cấp thôi việc và chi phí đào tạo

Thông tư số 89/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và…