0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp luật về Luật Lao Động

Dịch vụ luật sư – Văn bản pháp luật về Luật Lao Động

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/2011/NĐ-CP 14/04/2011 Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công
618/QĐ-UBND 11/03/2011 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015
3/2011/QĐ-UBND 10/03/2011 V/v Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020”
6/2011/QĐ-UBND 28/02/2011 Về việc quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang
1/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT 10/01/2011 TTLT1-2011 LDTBXH
2/2011/QĐ-TTG 08/01/2011 Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề
41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT 31/12/2010 Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuýtại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
87/2010/QĐ-TTG 24/12/2010 Về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề
37/2010/TT-BLĐTBXH 22/12/2010 Hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
2281/QĐ-TTG 10/12/2010 Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015
3101/QĐ-UBND 01/12/2010 Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa
75/2010/QĐ-TTG 29/11/2010 Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên