0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phom mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội luật sư Hà Nội

PHOM MẪU ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN LUẬT SƯ HÀ NỘI

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2016

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

 

Kính gửi:

 

 

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Thực hiện Thông báo số    / BCN-ĐLSHN ngày……tháng….năm của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc thông báo cơ cấu tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 2016.

Họ và tên luật sư Nguyễn Minh Long . Ngày tháng năm sinh:………….

Số thẻ:…………..do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày………….tháng….năm ………

Là đại diện của nhóm luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 2016./.

Trân trọng!

 

 

 

Luật sư

(Ký tên)

 

Nguyễn Minh Long

 

PHOM MẪU ĐĂNG KÝ CÔNG TY LUẬT HÀ NỘI HOẶC VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ NỘI

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

(CÔNG TY LUẬT DRAGON)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2016

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

 

Kính gửi:

 

 

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Thực hiện Thông báo số 57 /BCN-ĐLSHN ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc Thông báo cơ cấu tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 2016 .

Công ty Luật Dragon xin đề cử: Luật sư Nguyễn Minh Long

Sinh ngày 27 tháng 05 năm 1976

Số thẻ:1992 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 01 tháng.08 năm 2010.

Là Giám đốc của Công ty luật Dragon

Tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 2016./.

Trân trọng!

 

 

TM. Công ty Luật Dragon