0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Nghị quyết phiên họp thứ 2 của Ban chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

__________________

Số: 10/NQ-BCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ II – BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KÌ IX (2013-2018)

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội họp phiên họp thứ II vào ngày 03 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội với sự có mặt của 12/13 thành viên Ban chủ nhiệm. do Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chủ trì.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thực hiện Nghị quyết cuộc họp giữa Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phó Hà Nội với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội về chương trình công tác năm 2014, công tác kiện toàn tổ chức cán bộ và các điều kiện hoạt động của Đoàn. Ban Chủ nhiệm đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1.1. Thành lập Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ hai gồm 75 Luật sư do Luật sư Nguyễn Văn Chiến Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Các thành viên trong ban tổ chức do Trưởng đoàn quyết định và phân công lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

1.2. Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2014). Các thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm do Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm quyết định. Chương trình hoạt động cụ thể do Ban tổ chức xây dựng Đề án trình Ban chủ nhiệm thông qua.

1.3. Thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến giảo dục pháp luật bao gồm Hiến pháp sửa đổi 2013, Luật tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật đất đai, Luật Thủ đô… Giao ban tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lập đề án, phối hợp với Ban truyền thông lên kế hoạch thực hiện trình Ban chủ nhiệm thông qua.

2. Thống nhất thành lập các Ban chuyên trách thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Luật sư trong tình hình mới bao gồm 01 Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, 09 Ban chuyên trách và phân công quản lý, điều hành nhân sự phụ trách cụ thể như sau:

2.1. Chủ nhiệm là người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm quản lý chung về các mặt hoạt động của Đoàn, là chủ tài khoản quản lý tài chính – vật chất, phụ trách công tác tổ chức nhân sự và các công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế của Đoàn.

2.2. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, do Luật sư Hoàng Duy Được, Phó chủ nhiệm là Giám đốc.

2.3. Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư, do Luật sư Trần Đình Triền, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.4. Ban Giám sát và chính sách Luật sư, do Luật sư Lê Đức Bính, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, Luật sư Huỳnh Phương Nam, thành viên Ban chủ nhiệm là thành viên.

2.5. Ban đối ngoại, do Luật sư Trương Nhật Quang, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.6. Ban tài chính – vật chất, do Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.7. Ban Truyền thông, do Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.8. Ban Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, do Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, thành viên Ban chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Lê Trung Sơn, thành viên ban chủ nhiệm là thành viên.

2.9. Ban Nghiên cứu chính sách pháp luật, do Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh thành viên Ban chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Luật sư Huỳnh Phương Nam, thành viên Ban chủ nhiệm là thành viên.

2.10. Ban Hòa giải Luật sư, do Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, thành viên Ban chủ nhiệm là trưởng ban.

2.11. Ban Văn thể, do Luật sư Bùi Đình Ứng, Chủ nhiệm CLB Luật sư Long Biên làm trưởng ban.

Giao Trưởng các bản dự thảo, xây dựng Quy chế làm việc, đề án, chương trình và kế hoạch hoạt động của ban do mình phụ trách phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ban, trình Chủ nhiệm và thông qua vào kỳ họp Ban chủ nhiệm tiếp theo. Giám đốc Trung tâm, Trưởng các ban dự kiến nhân sư, Phó ban và số lượng thành viên của ban, trình Chủ nhiệm ký và quyết định thành lập.

3. Ban Chủ nhiệm khóa VIII và Ban chủ nhiệm khóa IX tổ chức lễ bàn giao, chia tay và tặng quà lưu niệm Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ (nguyên Chủ nhiệm), Luật sư Vũ Thị Kim Sinh (nguyên Phó chủ nhiệm).

4. Thống nhất họp Ban chủ nhiệm phiên thứ III vào sáng thứ sáu ngày 24/01/2013.

Nghị quyết phiên họp thứ II của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX đã được 12/12 thành viên của Ban chủ nhiệm có mặt biểu quyết nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam (để báo cáo)

– UBND TP Hà Nội (để báo cáo)

– Thường trực Thành ủy Hà Nội (để báo cáo)

– Cục Bổ trợ tư pháp – BTP

– Sở Nội vụ Hà Nội

– Sở Tư Pháp Hà Nội

– Các thành viên Ban Chủ nhiệm

– Các Tổ chức hành nghề

– Lưu VT

Trích theo thông báo của đoàn Luật sư Hà Nội

TM. BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NGHIỆM

 

 

 

 

 

 

Luật sư Nguyễn Văn Chiến