0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu văn bản tài chính kế toán

Công ty luật Dragon xin giới thiệu quý khách một số Mẫu bảng kê trong lĩnh vực tài chính kế toán

Mẫu bảng kê trong lĩnh vực tài chính kế toán Mô tả và tải về
Bảng cân đối tài khoản

Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí

Bảng giá bán hàng

Bảng kê chứng từ tạm ứng

Bảng kê chứng từ thanh toán

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng tính hao mòn tài sản cố định

Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12

Công ty luật Dragon