0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài sẽ là 20 triệu đồng

Văn phòng luật sư Dragon – Dự thảo của Bộ Tài chính quy định Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là 20 triệu đồng

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đối với hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam của Bộ Tài chính, lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, công ty luật nước ngoài là 20 triệu đồng.

Ngoài ra, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là 1,5 triệu đồng và đối với người không phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là 400.000 đồng.

Lệ phí thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, công ty luật nước ngoài là 4 triệu đồng. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài là 400.000 đồng. Lệ phí cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh công ty luật nước ngoài là 400.000 đồng. Lệ phí cấp Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 2 triệu đồng. Lệ phí gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 700.000 đồng.

CÔNG TY LUẬT DRAGON