0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đơn đề nghị thành lập công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngòai tại Việt Nam

TP-LS-15

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Tên tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH GIỮA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………

người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam:

  1. Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Quốc tịch:……………………… thành lập ngày:……… /…….. /……………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………………

Email:………………………………………………. Website:…………………………………………………………

  1. Tên đầy đủ của công ty luật hợp danh Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số…………. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………….

……………………….. cấp ngày:………. /…… /………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………………

Email:………………………………………………. Website:…………………………………………………………

Đề nghị cho phép thành lập công ty luật hợp danh với các nội dung sau đây:

  1. Tên gọi đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có): ……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở của công ty:……………………………………………………………………………………
  2. Lĩnh vực hành nghề của công ty: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Thời hạn hoạt động của công ty:……………………………………………………………………………………
  2. Họ và tên luật sư – Giám đốc công ty:……………………………………………………………………………………

Giới tính:…………………… Ngày sinh:…… /…… /………… Quốc tịch:…………………………..

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Cơ quan cấp:…………………..

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (đối với trường hợp đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài) hoặc Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài hoặc Thẻ luật sư (đối với trường hợp là luật sư Việt Nam) số:………………………………………… cấp ngày:………….. /…….. /…………………………………………

  1. Dự kiến kế hoạch hoạt động của công ty tại Việt Nam

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Chúng tôi cam kết có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Giám đốc công ty có mặt và hành nghề tại Việt Nam, mỗi luật sư nước ngoài có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập công ty./.

Tỉnh (thành phố)….., ngày…… tháng…. năm ……

Người đứng đầu

Công ty luật hợp danh Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

Người đứng đầu

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn đề nghị thành lập công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngòai tại Việt Nam tải mẫu TP-LS-15 tại đây