0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Nước ngoài lập văn phòng đại diện ở Việt Nam phải nộp lệ phí 3 triệu đồng

Nộp lệ phí 3 triệu đồng đối với Doanh nghiệp Nước ngoài lập văn phòng đại diện ở Việt Nam .

Ngày 26/09/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư này quy định, mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 3 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp mới; 1,5 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn. Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thu bằng Đồng Việt Nam.

Mức thu trên không áp dụng đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; tổ chức hợp tác, nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017

Văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội cung cấp văn bản luật tại đây