0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đoàn luật sư Hà nội thông báo gửi tới Văn phòng luật sư Dragon cùng các luật sư chuyên viên và cộng sự

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______________

Số  180 /GM-ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời:     Các luật sư thành viên

Để có cơ sở thực tế báo cáo với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đóng góp ý kiến cho Dự án luật sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học về luật sư tham gia tố tụng vụ án hình sự thực trạng và giải pháp.

Thời gian: 8 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2012 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường 3D, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Số 1 phố Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội.

Rất mong các luật sư  tham dự và đóng góp ý kiến.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(đã ký)

 

 

Luật sư Hoàng Huy Được

LUẬT SƯ HÀ NỘI