0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Xây dựng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
313/QĐ-BXD 24/03/2011 Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
80/2010/QĐ-TTg 09/12/2010 Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng
18/2010/TT-BXD 15/10/2010 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
01/CT-BXD 12/02/2010 Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 12/02/2010 của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam “ Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khoẻ”.
40/2009/TT-BXD 09/12/2009 Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
20/2010/TT-BTNMT 20/10/2010 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
21/2010/TT-BXD 16/11/2010 Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.
50/2010/TTLT-BTC-BXD 14/04/2010 Thông tư liên tịch số 50/2010/TTLT-BTC-BXD ngày 14/04/2010 của Bộ Tài Chính – Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
49/2007/QĐ-TTG 11/04/2007 Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng
8/2004/CT-TTG 08/03/2004 Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Xây dựng
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.
34/2009/QH12 18/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai.
30/2009/QH12 17/06/2009 Luật quy hoạch đô thị

Văn phòng luật sư Dragon