0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

van ban luat xay dung

Luật xây dựng

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số 16/2003/QH11 ____________________________ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm…