0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật kế toán

Công ty luật Dragon – Văn bản quy phạm pháp luật về Luật kế toán

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
185/2010/TT-BTC 15/11/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
174/2010/TT-BTC 04/11/2010 Sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
162/2010/TT-BTC 20/10/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán
152/2010/TT-BTC 28/09/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
9/2010/TT-BNV 11/09/2010 Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
96/2010/TT-BTC 05/07/2010 Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
91/2010/TT-BTC 17/06/2010 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
24/2010/TT-BTC 23/02/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối
244/2009/TT-BTC 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
243/2009/TT-BTC 31/12/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
213/2009/TT-BTC 10/11/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước
212/2009/TT-BTC 06/11/2009 Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS)
210/2009/TT-BTC 06/11/2009 Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính
206/2009/TT-BTC 27/10/2009 Hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
171/2009/TT-BTC 24/08/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
168/2009/TT-BTC 19/08/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết
139/2009/TT-BTC 08/07/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ
130/2009/TT-BTC 24/06/2009 Quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
49/2009/TT-BTC 12/03/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
120/2008/QĐ-BTC 22/12/2008 Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
32/2008/QĐ-NHNN 03/12/2008 Ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước
106/2008/TT-BTC 17/11/2008 Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần
95/2008/TT-BTC 24/10/2008 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
1466/2008/QĐ-UBND 04/08/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình
45/2008/QĐ-BTC 27/06/2008 Về việc ban hành “Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước”


Văn phòng luật sư Dragon