0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp luật về Luật kiểm toán

Văn phòng luật sư Dragon –  Văn bản pháp quy về Luật kiểm toán

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
67/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
16/2011/NĐ-CP 22/02/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
11/2010/TT-NHNN 05/04/2010 Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước
4/2009/TTLT-BNV-BTC 24/12/2009 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
171/2009/TT-BTC 24/08/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
30/2009/NĐ-CP 30/03/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
3/2009/CT-UBND 23/02/2009 Về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra
33/2008/CT-TTG 20/11/2008 Về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra
91/2008/NĐ-CP 18/08/2008 Về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
94/2007/QĐ-BTC 16/11/2007 Ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
89/2007/QĐ-BTC 24/10/2007 Về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
56/2007/TT-BTC 08/06/2007 Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện
32/2007/QĐ-BTC 15/05/2007 Về việc ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán”
2252/VPCP-CN 02/05/2007 V/v bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án: xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo nâng cấp quốc lộ 10.
162/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
71/2006/QĐ-TTG 03/04/2006 Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Kiểm toán Nhà nước
133/2005/NĐ-CP 31/10/2005 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 về kiểm toán độc lập
917/2005/NQ-UBTVQH11 15/09/2005 Về việc quy định quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước
916/2005/NQ-UBTVQH11 15/09/2005 Về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
37/2005/QH11 24/06/2005 Luật Kiểm toán nhà nước
121/NHNN 02/02/2005 Ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng
105/2004/NĐ-CP 31/03/2004 Nghị định về kiểm toán độc lập
1174/QĐ-TTG 30/10/2003 QĐ ngày truyền thống của Kiểm toán Nhà nước
93/2003/NĐ-CP 13/08/2003 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
486/2003/QĐ-NHNN 19/05/2003 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ớc Về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước


Công ty luật Dragon
Từ khóa: Luật sư, luat su, luatsu, luật sư tư vấn, công ty luật, dịch vụ luật, tư vấn luật trực tuyến