0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình

Công ty luật Dragon – Văn bản quy phạm pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69/NĐ-CP 21/07/2006 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
3/2005/CT-TTG 25/02/2005 Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
2/2003/CT-UB 14/02/2003 V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
68/2002/NĐ-CP 10/07/2002 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
32/2002/NĐ-CP 27/03/2002 Nghị định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số
87/2001/NĐ-CP 21/11/2001 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
77/2001/NĐ-CP 22/10/2001 Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo ND 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
70/2001/NĐ-CP 03/10/2001 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
7/2001/CT-UB 29/03/2001 Chỉ thị về tổ chức thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2001
15/2000/CT-TTg 09/08/2000 Về việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
35/2000/QH10 09/06/2000 Thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
22/2000/QH10 09/06/2000 Luật Hôn nhân và Gia đình
482/TTg 08/09/1994 Chỉ thị về việc tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
28/L/CTN 15/12/1993 Pháp lệnh Hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
1/NQQ-HĐT 01/01/1988 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình
21/LCT/HĐNN7 03/01/1987 Luật Hôn nhân và gia đình
6/TT/LN 30/12/1986 Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền và giải quyết thủ tục giải quyết những việc ly hôn giữa các công dân Việt nam mà một bên ở nước chưa có Hiệp định tượng trợ tư pháp về các vấn đề hôn nhân và gia đình ở nước ta
517/NCPL 09/10/1993 Công văn về việc ly hôn với một bên đang ở nước ngoài
0/KHÔNG SỐ 27/05/1959 Nghị quyết về dự luật hôn nhân và gia đình
0/KHÔNG SỐ 14/12/1958 Nghị quyết về vấn đề luật hôn nhân và gia đình

Văn phòng luật Dragon

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.