0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Dân Sự

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Dân Sự

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2011/QĐ-UBND 02/03/2011 Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội
3/2011/TT-BTP 17/01/2011 Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
10/2010/TT-BNV 28/10/2010 Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chứcchấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự
17/2010/TT-BTP 11/10/2010 Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
144/2010/TTLT-BTC-BTP 22/09/2010 Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
91/2010/TT-BTC 17/06/2010 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
36/CT-UBND 28/12/2009 Về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
4/2009/TTLT-BNV-BTC 24/12/2009 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
20/2009/CT-UBND 26/11/2009 Về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố
1777/QĐ-TTG 04/11/2009 Ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các đại bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển
74/2009/NĐ-CP 09/09/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự
18/2009/CT-UBND 20/08/2009 Về việc tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
58/2009/NĐ-CP 13/07/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
11/CT-UBND 15/06/2009 Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11/2009/CT-UBND 01/06/2009 Về việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự
2/2009/CT-UBND 19/03/2009 Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự
32/2009/QĐ-TTG 02/03/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
35/2009/TTLT-BTC-BCA 25/02/2009 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
126/2008/TT-BTC 22/12/2008 Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
26/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
9/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC 27/11/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTgngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự
117/2008/NĐ-CP 14/11/2008 Về phòng thủ dân sự
29/2008/CT-UBND 30/10/2008 Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tácthi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
103/2008/NĐ-CP 16/09/2008 Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
21/2008/CT-TTG 01/07/2008 Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Văn phòng luật Dragon