0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp luật về Luật bảo hiểm

Văn bản pháp luật về Luật bảo hiểm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2011/TT-BLĐTBXH 27/04/2011 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
23/2011/NĐ-CP 04/04/2011 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
9/2011/TT-BTC 21/01/2011 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
4/2011/QĐ-TTG 20/01/2011 Về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2011 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
2/2011/QĐ-TTG 08/01/2011 Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề
219/2010/TT-BTC 30/12/2010 Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 28/12/2010 Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
87/2010/QĐ-TTG 24/12/2010 Về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề
61/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
2011/QĐ-TTG 05/11/2010 Về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
148/2010/TT-BTC 24/09/2010 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
26/2010/TT-BLĐTBXH 13/09/2010 Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
86/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
1457/QĐ-TTG 12/08/2010 V/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1456/QĐ-TTG 12/08/2010 V/v bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Sinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
611/QĐ-TTG 06/05/2010 V/v giao dự toán thu, chi năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15/2010/TT-BLĐTBXH 20/04/2010 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
15/2010/QĐ-UBND 13/04/2010 Ban hành Quy định về hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước
460/QĐ-TTG 08/04/2010 V/v bổ nhiệm bà Đỗ Thị Xuân Phương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
459/QĐ-TTG 08/04/2010 V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7/2010/TT-BYT 05/04/2010 Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
29/2010/NĐ-CP 25/03/2010 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
19/2010/TT-BTC 03/02/2010 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
4/2010/TT-BLĐTBXH 29/01/2010 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền côngvà thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Dragon Lawfirm