0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Dragon – Luật doanh nghiệp – Văn bản Luật Doanh nghiệp – Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
LDN2006 01/07/2006 Luật Doanh nghiệp
07/2001/TTLT/BKH-TCTK 01/11/2001 Thông tư 07 hướng dẫn ngành nghề ghi trong giấy DKKD
59/2006/ND-CP 12/06/2006 Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
88/2006/NĐ-CP 29/08/2006 Nghị định về đăng ký kinh doanh
03/2006/TT-BKH 19/010/2006 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 thỏng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
28/2005/ND-CP 09/03/2005 Nghị định của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
31/2001/QD-UB 04/06/2001 Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố “Về việc Quy định quản lý việc thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội” Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
Thời gian làm thủ tục DKKD
Vốn pháp định một số ngành nghề
1999 Luật công ty 1990
109/2004/ND-CP 02/04/2004 Nghị định về đăng ký kinh doanh
03/2000/ND-CP 03/02/2000 Hướng dẫn thi hành một số điều luật doanh nghiệp
125/2004/ND-CP 19/05/2004 Nghị định của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 hướng dẫn t hi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
109/2004/ND-CP 02/04/2004 Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
45/2000/ND-CP 06/09/2000 Nghị định của Chính phủ Quy định về Văn phòng đại diện Chi nhánh của thương nhân n|ớc ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
4 4 Thủ tục mua hóa đơn
80/2004/TT-BTC 13/08/2004 Thông tư Hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế
27/2000/QD-BGD§T 20/07/2000 Quyết định về việc ban hành điều lệ trường mầm non
58/2001/ND-CP 24/08/2001 Nghị định của chính phủ Về quản lý và sử dụng con dấu
08/2003/TT-BCA 12/05/2003 Thông tư Hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ
19 /2000/QĐ-TTG 03/02/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 19 /2000/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ BÃI BỎ CÁC LOẠI GIẤY PHÉP TRÁI VỚI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
36/2006/TT-BTC
28/04/2006 Thông tư Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất
39/2007/NĐ-CP 16/03/07 Nghị định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập,thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Công ty Luật Dragon

Luật Doanh nghiệp mới thay thế – https://www.vanphongluatsu.com.vn/luat-doanh-nghiep-so-682014qh13-ban-hanh-ngay-26-thang-11-nam-2014/