0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Pháp lệnh – V/v Xin ân giảm án và xét duyệt án tử hình

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Về việc xin ân giảm án Tử hình và xét duyệt án tử hình

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 9 và Điều 13 của Luật ngày 14 tháng 7 năm 1960 Quy định về Tổ chức các toà án nhân dân;

Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Quy định về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình như sau:

Điều 1

Thời hạn xin ân giảm án tử hình do các toà án nhân dân thường và toà án quân sự xử phạt là bảy ngày kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

Khi Tuyên án, Chủ toạ phiên toà phải tuyên bố cho can phạm biết rõ quyền xin ân giảm và thời hạn xin ân giảm.

Điều 2

Nay giao cho Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao quyền duyệt án tử hình.

Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 11 năm 1978./.