0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Mẫu số 29/VBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số ………………………………….. do Uỷ ban nhân dân  ………………………………………………………………………………….. cấp ngày ………/…………/…………. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà …………………………………………………………………………để lại như sau (8):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài tôi ra, ông/bà …..…………………………………………………………………….. không còn người thừa kế nào khác.

 

 

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)