0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

CÔNG TY LUẬT DRAGON WWW.CONGTYLUATDRAGON.COM

UBND XÃ KHÔNG CÒN THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

Nghị định đã bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 31 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại UBND cấp xã.

Theo đó, từ ngày 01/04/2012, UBND cấp xã không còn thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mà thủ tục này sẽ chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thủ tục đăng ký thế chấp phải được giải quyết ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 03 giờ chiều thì thực hiện thủ tục đăng ký chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Cũng theo Nghị định này, thời gian giải quyết hồ sơ chuyển đổi hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc ngược lại được giảm xuống còn 05 ngày làm việc thay vì 07 ngày làm việc như quy định trước đây.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012

LUẬT SƯ TPHCM

Luật sư Nguyễn Minh Long