0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu trình bày các loại văn bản của Bộ Nội Vụ

MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN Theo Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005

của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ

TT Mẫu loại văn bản Tệp đính kèm
1 Mẫu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân download
2 Mẫu Quyết định (quy định trực tiếp) download
3 Mẫu Quyết định (ban hành quy chế, quy định) download
4 Mẫu Chỉ thị download
5 Mẫu Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp) download
6 Mẫu Quyết định (cá biệt) (ban hành hoặc phê duyệt một văn bản khác) download
7 Mẫu Công văn hành chính download
8 Mẫu Các hình thức văn bản hành chính khác như chỉ thị hành chính (cá biệt), thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình v.v… download