0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu STP/HT-2006-KH2

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

Kính gửi:………………………………………………

Chúng tôi là:

Họ và tên chồng:…………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………..

Dân tộc:………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú:………………………….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………….

Họ và tên vợ:…………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………..

Dân tộc:………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú:…………………….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:………………..

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại ………………………………………………………………………. ……

……………………………………………Ngày………tháng………năm……………….

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình)

Đề nghị……………..đăng ký.

Làm tại:…………………ngày……tháng……năm……

 

Xác nhận của Ủy ban dân cấp xã nơi đăng ký kết hôn trước đây (1)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Chồng

………………

 

Vợ

………………

Ngày…… tháng……năm……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

……………….

Chú thích:

(1)     Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc kết hôn khác với nơi đăng ký kết hôn trước đây;