0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

Ảnh bên nam 4×6 cm

(Chụp chưa quá 6 tháng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Ảnh bên nữ 4×6 cm

(Chụp chưa quá 6 tháng)

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố.……………………………………………………….

Người khai NAM NỮ
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Quê quán (1)
Nơi cư trú (2)
Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)
Số
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Kết hôn lần thứ

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

 

Làm tại………………….ngày………….tháng…..năm……………..

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4)

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

Ngày………..tháng………..năm ……………..

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nam
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nữ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

 

(1) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.

(2) Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú…….”.

(3) Ghi rõ loại giấy tờ.

(4) Đối với công dân Việt Nam, thì do UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan/tổ chức nơi công tác xác nhận theo quy định của pháp luật về hộ tịch; đối với người nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

 

 

Văn phòng luật sư Dragon