0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BẢO LÃNH

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

I/ NGƯỜI BẢO LÃNH:

1.Họ tên: ……………………………………………………………………………………

2.Sinh ngày ….tháng ….năm……….3. Giới tính:       Nam         Nữ   

4.Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

5.Giấy chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………

Cấp ngày: …………………….Cơ quan cấp: …………………………………………

6.Nghề nghiệp: …………………….Nơi làm việc hiện nay: ……………………………

………………………………………………………………………………………………..

II/ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH:

Số TT Họ và tên

(chữ in hoa)

Giới tính Ngày sinh Quốc tịch Số hộ chiếu Nghề nghiệp Quan hệ với người bảo lãnh

III/ NỘI DUNG BẢO LÃNH:

1.Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được thường trú tại địa chỉ:

………………………………………………………………………………………

2.Đảm bảo về cuộc sống cho thân nhân sau khi được thường trú (1)

a – Về nhà ở:

Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

Người được bảo lãnh tự mua

b – Về nguồn sống thường xuyên:

Người bảo lãnh cung cấp tài chính để nuôi dưỡng

Người được bảo lãnh tự mua

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật.

Xác nhận của UBND phường, xã

Làm tại ………………………………………………………..

Nơi người bảo lãnh thường trú (2)

………..ngày………….tháng………..năm……….

Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

……………………………………………………………………………………………

Ghi chú:

(1) Tại khoản 2 Mục III, người bảo lãnh chọn cách nào thì gạch chéo vào ô c tương ứng và nộp kèm theo giấy tờ chứng minh về việc đó. Cụ thể như sau:

+Nếu gạch ô ở điểm a thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh đã có nhà ở hợp pháp hoặc có nguồn hợp pháp để đảm bảo sẽ có nhà ở cho người được bảo lãnh.

+Nếu gạch ô ở điểm b thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh người bảo lãnh có khả năng cung cấp tài chính để nuôi dưỡng thường xuyên người được bảo lãnh, hoặc nộp tường trình và chứng minh người được bảo lãnh có khả năng tự đảm bảo cuộc sống sau khi được phép thường trú.

(2) Chủ tịch UBND phường, xã ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh. Nếu không đồng ý với điểm nào ghi tại Mục I của tờ bảo lãnh thì cần ghi rõ lý do.