0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Liên đoàn luật sư Việt Nam đón tiếp và làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Liên đoàn Luật sư cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban, bộ, ngành và lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam thành lập vào tháng 5/2009. Từ khi thành lập đến nay, cả nước đã có gần 12.600 luật sư. Liên đoàn đã thể hiện tốt vị trí, vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư cả nước tích cực tham gia bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Liên đoàn thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, rà soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là với Hiệp hội luật sư quốc tế và Hiệp hội luật sư châu Á – Thái Bình Dương đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư trong quá trình hành nghề, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới luật sư được bảo đảm. Qua đó, đã tạo lập được niềm tin của đội ngũ luật sư vào Liên đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích mà Liên đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Liên đoàn đã thể hiện tốt vị trí, vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư cả nước tích cực tham gia bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Liên đoàn cũng thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm nay là năm thứ ba, năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây cũng là năm các Đoàn Luật sư trong toàn quốc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Kết luận số 102 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng, Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hành nghề luật sư và tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư; tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ các Đoàn Luật sư và chuẩn bị nhân sự cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III. Qua đây tạo sự thống nhất cao trong việc xây dựng và hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ luật sư Việt Nam.

Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 2010 – 2020; triển khai nghiên cứu “xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư” theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lãnh đạo Liên đoàn Luật sư cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế. Đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động hành nghề luật sư, hỗ trợ các luật sư hành nghề, đồng thời kịp thời uốn nắn những sai sót của luật sư trong hoạt động hành nghề, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tiếp tục tham mưu với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, xây dựng cơ chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng của luật sư tại phiên tòa, nhất là các phiên tòa luật sư được chỉ định tham gia; xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư, trong đó chú trọng hoạt động tư vấn pháp lý phục vụ hội nhập quốc tế.

Cùng với đó Liên đoàn cần khuyến khích luật sư tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh nghề luật sư được xã hội tôn vinh. Chính vì vậy muốn được xã hội tôn vinh và xứng đáng với nghề cao quý đó, luật sư nước nhà của chúng ta phải thực sự là những người có bản lĩnh vững vàng, phải có đạo đức trong sáng, phải am hiểu và nắm vững pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, phải tích cực bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, gương mẫu thực thi pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật và điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

“Kiên quyết bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Chỉ có như thế chúng ta với xứng đáng với sự tôn vinh và niềm tin của nhân dân” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát huy vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế với các tổ chức luật sư quốc tế và liên đoàn luật sư các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hành nghề luật sư và tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ luật sư, theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư cần chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn các tổ chức Đảng trong các Đoàn luật sư. Đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt là đối với các luật sư trẻ; chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ luật sư; phát huy tinh thần gương mẫu của luật sư là đảng viên trong hoạt động nghề nghiệp và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về một số kiến nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở làm việc cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và sớm thể chế hóa Kết luận số 102 của Bộ Chính trị để Liên đoàn được hưởng chế độ của tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ một phần kinh phí để Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương sớm có hướng dẫn thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, tạo điều kiện để luật sư phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ công lý và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa../.

Văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội

Dịch vụ luật sư – 1900 599 979

Web: www.vanphongluatsu.com.vn

Nguồn VOV.VN