0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đoàn luật sư Hà Nội thông báo về việc miễn giảm nghĩa vụ bồi dưỡng luật sư

Đoàn luật sư Tp. Hà Nội                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 12/CV- ĐLSHN

(V/v thực hiện nghĩa vụ bỗi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2016)

Hà nội ngày 10 tháng 1 năm 2017

Kính gửi:

–  Các Tổ chức hành nghề luật sư;

–  Các Luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Thực hiện Công văn số 35/LĐLSVN ngày 12/02/2015 của Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc báo cáo tình hình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/ 2014 của Bộ Tư pháp.

Để có cơ sở báo cáo về hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư và đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam xem xét miễn, giảm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2016. Ban Chủ nhiệm đề nghị các luật sư gửi báo cáo về việc miễn giảm nghĩa vụ bồi dưỡng năm 2016 như sau:

Đối với các luật sư già yếu (từ 75 tuổi trở lên), các luật sư bệnh nặng phải điều trị dài ngày hoặc có lý do khác không hoạt động hành nghề, gửi đơn đề nghị miễn hoặc giảm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư (kèm theo giấy tờ chứng minh việc điều trị bệnh hoặc các lý do khác).

Đối với các luật sư tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề luật, gửi bản sao giấy xác nhận tham gia giảng dạy hoặc hợp đồng do các cơ sở đào tạo nghề luật cấp.

Thời hạn nhận báo cáo từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 20/01/2017.

Báo cáo của các Tổ chức hành nghề và luật sư thành viên xin gửi về Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Tầng 9 Cung Trí Thức, số 01 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) hoặc  qua email: doanluatsuhn@gmail.com

Văn phòng luật sư Dragon tại Hà Nội