0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều lệ tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Luật sư Hà Nội: Ngày 16/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (sau đây gọi là SCIC). Theo đó, SCIC được quy định là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển giao.

SCIC có vốn điều lệ là 50.000 tỷ đồng; hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là: Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Ngoài quy định về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước đối với SCIC và việc phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ này cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác…, Điều lệ này còn quy định cụ thể về Kiểm soát viên của SCIC. Theo đó, SCIC có 03 Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 03 năm. Để được bổ nhiệm, Kiểm soát viên phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp; có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng thực hiện kiểm soát và kinh nghiệm nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh nghiệm về đầu tư, quản lý kinh doanh vốn từ 03 năm trở lên; có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/08/2014; bãi bỏ Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005.

Công ty luật Hà Nội

Luật sư tư vấn doanh nghiệp: https://www.vanphongluatsu.com.vn/tu-van-doanh-nghiep/