0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty luật Hà Nội giới thiệu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp Thời điểm góp vốn Chữ ký của thành viên
Giá trị phần vốn góp[1][1] (bằng số; VNĐ) Tỷ lệ (%) Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn[2][2] Ghi chú[3][3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
……, ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)[4][4]

Văn phòng luật sư Hà Nội, van phong luat su ha noi, cong ty luat ha noi, luat su ha noi, luật sư hà nội, dịch vụ luật sư, dịch vụ tư vấn luật,


[1][1] Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

[2][2] Loại tài sản góp vốn bao gồm:

-Tiền Việt Nam

-Ngoại tệ tự do chuyển đổi

-Vàng

-Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

-Tài sản khác

[3][3] Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

[4][4] Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.