0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông tư số 65/2012/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ------- Số: 65/2012/TT-BCA CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát…