0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư: Quy định về quản lý dự án đầu tư tại Hà Nội

Văn phòng luật sư  hà nội Dragon – Ngày 20 tháng 08 năm 2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (UBND) vừa ra quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo như Quyết định này thì kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2010 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, UBND quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết lế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đối với các dự án của cơ quan trung ương sử dụng vốn ngân sách nhà nước, UBND quản lý thông qua việc giới thiệu, chấp nhận địa điểm đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; giao đất; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường, cung cấp, đấu nối hạ tầng kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân, chủ đầu tư quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án và UBND quản lý thông qua việc xác định địa điểm đầu tư dự án có sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, giao (cho thuê) đất, đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư …

Các dự án đầu tư ngoài dự án đầu tư xây dựng công trình đều phải thực hiện qua các bước đó là: Xác định căn cứ chuẩn bị đầu tư; Chuẩn bị đầu tư bao gồm đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt sự án đầu tư; Thực hiện dự án đầu tư; Nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư; Giám sát và đánh giá đầu tư.
Quyết định cũng đưa ra các Quy định cụ thể về trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đối với từng loại dự án cụ thể là: Dự án đấu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố; Dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT.
Theo LuậtViệtnam
Công ty luật Dragon