0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Doanh nghiệp

Luật sư Công ty luật Đà Nẵng –  Văn bản quy phạm pháp luật về Doanh nghiệp


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2011/QH13 06- 08- 2011 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN
105/2011/TT-BTC 12- 07- 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 63/2011/TT-BTC NGÀY 13/5/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN
105/2011/TT-BTC 12- 07- 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 63/2011/TT-BTC NGÀY 13/5/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN
23/2011/TT-BCT 15- 6-2011 THÔNG TƯ  BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG
59/2011/NĐ-CP 18-07-2011 NGHỊ ĐỊNH CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
65/2011/NĐ-CP 29-07-2011 NGHỊ ĐỊNH  THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TY MẸ – TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
66/2011/NĐ-CP 01-08-2011 NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU PHẦN VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC
79/2011/TT-BTC 08-06-2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
80/2011/TT-BTC 09-06-2011 THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2011/NĐ-CP NGÀY 16/02/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
83/2011/TT-BTC 16-06-2011 THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
86/2011/TT-BTC 17-06-2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
92/2011/TT-BTC 23- 06-2011 THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/QĐ-TTG NGÀY 30/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
43/2011/TT-BGTVT 09-06-2011 THÔNG TƯ  Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô  của thương nhân nhập khẩu xe ô tô
79/2011/TT-BTC 08-06-2011 THÔNG TƯ  Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Văn phòng luật sư – Công ty luật Dragon – Luật sư