0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản luật về Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2013/NĐ-CP 28/03/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
19/2011/NĐ-CP 21/03/2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
08/.A/2010/TT-BTP 25/03/2010 Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
67/2007/QĐ-BTC 01/08/2007 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi
103/2007/QĐ-UBND 30/07/2007 Ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố
16/2007/CT-TTG 27/06/2007 Về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
08/2006/TT-BTP 08/12/2006 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
69/NĐ-CP 21/07/2006 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
158/2005/NĐ-CP 27/12/2005 Về đăng ký và quản lý hộ tịch
03/2005/CT-TTG 25/02/2005 Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
02/2003/CT-UB 14/02/2003 V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
68/2002/NĐ-CP 10/07/2002 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Văn phòng luật sư Hà Nội, Văn phòng luật sư tại Hà Nội, dịch vụ luật sư, văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật, công ty luật Hà Nội, Luật sư Hà Nội