0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao thông báo chi phí thanh toán cho luật sư

Văn phòng luật sư tại Hà Nội trích dẫn thông báo của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa phúc thẩm tại Hà Nội ra thông báo số 721/2014/CVPT Ngày 28/3/104 do Phó Chánh Tòa Đào Thị Nga ký, về việc thanh toán thù lao cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án.

Căn cứ theo Nghị định 123/2013 /NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013, của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư

Căn cứ theo thông tư thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/6/2007 giữa bộ tài chính và bộ tư pháp về việc ” hướng dẫn việc thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư”

Để đảm bảo quyền lợi cho các luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của tòa án, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán, Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ thanh toán phí thù lao cho luật sư theo thời gian làm việc thực tế của luật sư cụ thể như sau:

Thời gian nghiên cứu hồ sơ (có xác nhận cán bộ của Tòa án)

Thời gian thực tế luật sư gặp bị can đang bị tạm giam(có xác nhận của trại giam nơi bị cáo đang bị tạm giam theo mẫu đính kèm)

Thời gian thực tế tham gia phiên tòa

Chi phí  tầu xe, lưu trú của luật sư cần phải có xác nhận của cán bộ Tòa án và chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính.

Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội thông báo và đề nghị Đoàn luật sư Hà Nội thông báo cho các luật sư khi thanh toán cần thực hiện và xuất trình các chứng từ thanh toán nêu trên.

Phó Chánh Tòa đã ký.

Văn phòng luật sư Dragon