0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông báo đoàn Luật sư Hà Nội năm 2016

Theo thông tin Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội gửi cho các văn phòng luật sư, công ty luật là các tổ chức xã hội nghề nghiệp sau khi nhận được Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016. Theo đó, hiệu lực thi hành của 04 Bộ luật và Luật, bao gồm: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 sẽ được lùi từ ngày 01/07/2016 cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Đoàn Luật sư Hà Nội ra thông báo cho các luật sư  thành viên với nội dung như sau:

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

 

Số: 319/ĐLSHN

(Vv: Rà soát sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: – Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015 dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Ngày 29/6/2016, Quốc hội khóa XIII đã có Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016.

Đây là Bộ luật liên quan trực tiếp tới hoạt động hành nghề của luật sư và đây cũng là cơ hội để đội ngũ luật sư đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật của Nhà nước.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các luật sư thành viên về những nội dung trong Bộ luật Hình sự 2015 và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung xin vui lòng gửi về địa chỉ email: doanluatsuhn@gmail.com trước ngày 15/7/2016 để Văn phòng Đoàn có thời gian tổng hợp báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam kiến nghị với Quốc hội.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin trân trọng cảm ơn các luật sư thành viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 2015.

Trân trọng!

(Toàn văn Bộ luật Hình sự 2015 đề nghị các luật sư tải về từ địa chỉ website Cổng thông tin điện tử của Chính phủ: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-100_2015_QH13-(18442))

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để b/c);

– Các PCN, TVBCN;

– Lưu VPĐ.

TL. CHỦ NHIỆM

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

Luật sư Nguyễn Hoàn