0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat pha san

Luật phá sản 2004

QUỐC HỘI Số: 21/2004/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 15 tháng 06 năm 2004 LUẬT PHÁ SẢN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,…