0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat chung khoan

Luật chứng khoán 2006

LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 70/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10…