0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat bao chi

Luật báo chí

LUẬT BÁO CHÍ Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Vai trò, chức năng của báo chí Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức…