0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

bộ tư pháp

Nghị định số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Luật sư Hà Nội - Theo yêu cầu kiện toàn tổ chức Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XIII, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.…