0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Quy định mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTP quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

Theo Thông tư được ban hành Ngày 16/01/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/03/2015. Quy định các mẫu giấy tờ được ban hành bao gồm: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân…; được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các cá nhân, tổ chức liên quan ..

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết các mã số hình thức hành nghề luật sư và mã số tỉnh trực thuộc Trung ương. Theo đó, hình thức văn phòng luật sư có mã số 01; công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có mã số 02; công ty luật hợp danh; chi nhánh văn phòng luật sư; chi nhánh công ty luật hợp danh và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có mã số lần lượt là 03; 04; 05 và 09.

BỘ TƯ PHÁP
Số: 02/2015/TT-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

____________________

Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;

Để đảm bảo quản lý, sử dụng thống nhất các mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc sử dụng các mẫu giấy tờ về luật và hành nghề luật sư như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (sau đây gọi chung là mẫu giấy tờ) và mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mã số hình thức hành nghề luật sư Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; luật sư Việt Nam; luật sư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam; người nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; người nộp hồ sơ thành lập chi nhánh/công ty luật nước ngoài, đăng ký hoạt động của chi nhánh/công ty luật nước ngoài; tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Điều 3. Các mẫu giấy tờ, mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mã số hình thức hành nghề luật sư Việt Nam

Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu giấy tờ và mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mã số hình thức hành nghề luật sư Việt Nam, như sau:

1. 22 mẫu giấy tờ với tên gọi và ký hiệu như sau:

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư Mẫu TP-LS-01
2 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mẫu TP-LS-02
3 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mẫu TP-LS-03
4 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Mẫu TP-LS-04
5 Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mẫu TP-LS-05
6 Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mẫu TP-LS-06
7 Giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mẫu TP-LS-07
8 Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mẫu TP-LS-08
9 Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Mẫu TP-LS-09
10 Giấy đăng ký hành nghề của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân Mẫu TP-LS-10
11 Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam Mẫu TP-LS-11
12 Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Mẫu TP-LS-12
13 Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam Mẫu TP-LS-13
14 Đơn đề nghị thành lập công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam Mẫu TP-LS-14
15 Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mẫu TP-LS-15
16 Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài Mẫu TP-LS-16
17 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mẫu TP-LS-17
18 Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam Mẫu TP-LS-18
19 Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Mẫu TP-LS-19
20 Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam Mẫu TP-LS-20
21 Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam Mẫu TP-LS-21
22 Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mẫu TP-LS-22

Các mẫu giấy tờ quy định tại khoản này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4 (210 x 297mm). Đối với các mẫu giấy đăng ký hoạt động được thiết kế trên bìa cứng, màu trắng.

2. Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Mã số Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương Mã số Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Hà Nội

Hải Phòng

Hải Dương

Hưng Yên

Hà Nam

Nam Định

Thái Bình

Ninh Bình

Hà Giang

Cao Bằng

Lào Cai

Bắc Cạn

Lạng Sơn

Tuyên Quang

Yên Bái

Thái Nguyên

Phú Thọ

Vĩnh Phúc

Bắc Giang

Bắc Ninh

Quảng Ninh

Điện Biên

Sơn La

Hòa Bình

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Bình

Quảng Trị

Thừa Thiên  Huế

Đà Nẵng

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa

Kon Tum

Gia Lai

Đắk Lắk

Thành phố Hồ Chí Minh

Lâm Đồng

Ninh Thuận

Bình Phước

Tây Ninh

Bình Dương

Đồng Nai

Bình Thuận

Bà Rịa – Vũng Tàu

Long An

Đồng Tháp

An Giang

Tiền Giang

Vĩnh Long

Bến Tre

Kiên Giang

Cần Thơ

Trà Vinh

Sóc Trăng

Bạc Liêu

Cà Mau

Lai Châu

Đắk Nông

Hậu Giang

3. Mã số hình thức hành nghề luật sư Việt Nam như sau:

Mã số Hình thức hành nghề luật sư
01 Văn phòng luật sư
02 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
03 Công ty luật hợp danh
04 Chi nhánh Văn phòng luật sư
05 Chi nhánh Công ty luật hợp danh
06 Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
07 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
08 Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
09 Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

Điều 4. Cách thức đánh số Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Cách thức đánh số Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được thực hiện theo Điều 6 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư.

Điều 5. Đăng tải, sử dụng các mẫu giấy tờ

Các mẫu giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các cá nhân, tổ chức truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu giấy tờ này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2015.

Các nội dung hướng dẫn liên quan đến trách nhiệm lập hồ sơ, sổ sách của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân quy định tại Điều 34; Điều 36 và Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các giấy tờ theo mẫu quy định tại Điều 36 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc các Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Thúy Hiền