0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Người làm chứng được hưởng 200% mức lương cơ sở

Luật sư Hà Nội: Theo Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/08/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, từ ngày 01/10/2014, người thực hiện giám định, định giá được triệu tập tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự với vai trò người làm chứng sẽ được hưởng mức tiền lương bằng 200% lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối với các trường hợp làm chứng còn lại, người làm chứng sẽ được hưởng mức thù lao bằng 100% mức lương cơ sở tính theo ngày lương do Nhà nước quy định.

Đối với người làm chứng tại phiên họp giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các hoạt động tố tụng khác giải quyết vụ án dân sự, chế độ tiền lương, thù lao được hưởng bằng 50% mức chi phí đối với người làm chứng gia phiên tòa nêu trên.

Ngoài ra, người làm chứng, người phiên dịch cũng sẽ được chi trả chi phí đi lại, chi phí lưu trú và chi phí khác (nếu có). Theo đó, ngay sau khi kết thúc công việc làm chứng, phiên dịch được triệu tập tại phiên tòa, phiên họp, người làm chứng, người phiên dịch phải gửi hồ sơ đề nghị thanh toán tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán. Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán, trên đó có tên, địa chỉ, mã số thuế của người đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị, phương thức thanh toán và bản chính các hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014

================================

Công ty luật Hà Nội – Luật sư Nguyễn Minh Long

Lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, thu hồi nợ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại, đại diện ủy quyền, luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự…

Email : Congtyluatdragon@yahoo.com