0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu thông báo Về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do –  Hạnh phúc

……, ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân)

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
Bán doanh nghiệp tư nhân

1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: ……..

Sinh ngày: ….. /….. /…….. Dân tộc: ……………  Quốc tịch: ………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………

Ngày cấp: …… /….. /…….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..

Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: .. /….. /….. Nơi cấp: ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: ……..

Sinh ngày: ….. /….. /…….. Dân tộc: ……………  Quốc tịch: ………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………

Ngày cấp: …… /….. /…….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..

Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: .. /….. /….. Nơi cấp: ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO /

NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA

(Ký, ghi họ tên)

 

 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN[1]

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Các giấy tờ gửi kèm:

– Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp;

– Giấy chứng tử/Tuyên bố mất tích;

– Giấy kê khai di sản thừa kế;

– …………………


[1] Không có phần nội dung này trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích.

công ty luật hà nội, văn phòng luật sư hà nội, dịch vụ luật sư hà nội, luật sư hà nội