0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu lý lịch đăng ký kết hôn nước ngoài

Công ty luật tại Hà nội cung cấp Mẫu lý lịch đăng ký kết hôn nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)

Họ và tên………………………………………Giới tính: ……………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………… ………Quốc tịch: …..…………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………… ..

Nơi công tác:……………………………………………………………………

Quê quán 1):……………………………………………………………………

Nơi cư trú (2): ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):

Số: ……………………………………………

Ngày cấp: ………………………………………

Nơi cấp…………………………………………………….

I/ HOÀN CẢNH CÁ NHÂN

1. Đã làm gì, ở đâu từ 15 tuổi đến nay:

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………..

2. Tình trạng hôn nhân cho đến nay (Nếu có, ghi rõ họ tên, nơi cư trú của người đã từng kết hôn trước đây, lý do chấm dứt hôn nhân):

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

II/ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha, mẹ (4) (Họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư trú):

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

2. Anh, chị, em ruột (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú):

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

III/ LỜI CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại …………………………., ngày………..tháng…….. năm……………

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (5):

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

Chú thích:

  1. Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.
  2. Ghi đúng theo nơi thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú…………”.
  3. Ghi rõ loại giấy tờ.

(4) Nếu là cha mẹ nuôi thì phải ghi rõ

(5) Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Ảnh và giữa các bản khai lý lịch phải đóng dấu giáp lai