0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Lý lịch tự thuật

LÝ LỊCH TỰ THUẬT

Curriculum vitae (for foreigner)

I – SƠ YẾU LÝ LICH:

1. Họ và tên:

Full nam:

2. Giới tính:

Sex:

3. Ngày, tháng, năm sinh:

Date of birth:

4. Tình trạng hôn nhân:

Marital status:

5. Quốc tịch gốc:

Nationality of origin:

6. Quốc tịch hiện tại:

Present nationality:

7. Nghề nghiệp hiện tại:

Present profession:

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:

Last or present work place:

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Training Background

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

III – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN (KỂ CẢ Ở VIỆT NAM):

Employment Records

9. Đã làm việc ở nước ngoài:

Employment outside Vietnam

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

10. Đã làm việc ở Việt Nam:

Employment in Vietnam

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

IV – LÝ LICH VỀ TƯ PHÁP:

Legal Status

11. Đã vi phạm pháp luật việt Nam lần nào chưa?

Have you ever violated the Vietnamese law?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

12. Đã vi phạm pháp luật nước ngoài lần nào chưa? Mức độ vi phạm?

Have you ever violated law of any other country? Level of violation?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

13. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thãt, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for their correctness.

Ngày…… tháng…….. năm……………

Date, ……………………………………..

Người khai ký tên

(Signature)