0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư năm 2013 có thêm 800 luật sư đến 1000 luật sư ở các văn phòng luật sư và công ty luật

Một sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động luật sư (LS) trong năm 2013 là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật “Luật Sư” có hiệu lực với nhiều qui định được kỳ vọng “làm thay đổi cơ bản về chất hoạt động LS trong thời kỳ mới”, trong đó sẽ góp phần phát triển mạnh mẽ đội ngũ Luật Sư, tổ chức hành nghề Luật Sư như văn phòng luật sưcông ty luật để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ pháp lý của xã hội.

Đối với ngành Tư pháp, “việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Sư đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển nghề LS một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước”.

Còn theo LS.Đỗ Ngọc Thịnh (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam), “Đây là một bước tiến lớn về mặt pháp lý rất đáng ghi nhận khi tiếp tục củng cố, mở rộng môi trường pháp lý cho sự phát triển của luật sư và nghề luật sư ở nước ta”. Vì thế, triển khai tốt Luật này từ năm 2013 được cả ngành Tư pháp, Liên đoàn Luật Sư Việt Nam và các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ cho công tác cải cách tư pháp của đất nước.

Có thể nói, “bước đà” cho Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của “Luat Luat Su” được thực hiện hiệu quả chính là những kết quả của công tác quản lý hoạt động Luật Sư năm 2012. Bằng những nỗ lực trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật Sư trong quản lý Luật Sư, năm 2012, việc phát triển trong năm qua đã tiếp tục được quan tâm thực hiện, bảo đảm đúng định hướng đã được xác định trong Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.

Đặc biệt Đoàn Luật Sư tỉnh Lai Châu – Đoàn Luật Sư cuối cùng trong cả nước – đã được thành lập, kiện toàn hệ thống các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của giới LS.

Đến nay, cả nước có 7.622 Luật Sư với hơn 3.000 tổ chức hành nghề “Luat Su” với hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật Sư cho cá nhân, tổ chức tăng cả về số lượng và nâng cao một bước về chất lượng và “góp phần tích cực bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Đánh giá này của ngành Tư pháp đã được lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ nhất trí qua thực tiễn của hoạt động Luật Sư tại địa phương.

Vì thế, cả ngành Tư pháp và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật Sư đều tin tưởng, “hiệu quả của triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và Chiến lược phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 sẽ được thể hiện trực tiếp bằng việc phát triển đội ngũ luật sư cả về số lượng và chất lượng theo lộ trình, với khoảng 800 – 1.000 Luật Sư sẽ tham gia thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý của nước nhà trong năm 2013” nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bước đầu xây dựng đội ngũ LS có chất lượng phục vụ hội nhập quốc tế.

Để đạt mục tiêu này cũng như thực hiện nhiệm vụ của công tác quản lý hoạt động LS năm 2013, giải pháp được xác định là đề cao trách nhiệm và ý thức đạo đức nghề nghiệp của LS, phát huy vai trò tự quản của các Đoàn Luật Sư Hà Nội và Liên đoàn Luật Sư Việt Nam, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức hành nghề Luật Sư.

Theo báo plvn

CÔNG TY LUẬT DRAGON

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON

LUẬT SƯ NGUYỄN MINH LONG