0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, Số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật lao động Việt nam

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tải về xem tại đây

Văn phòng luật sư Dragon